1.
Dayton 6K778 Motor, 1/3 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/3 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

6K778 50687

(0 reviews)

$122.42

+ $16.90 Shipping

2.
Dayton 3K771 Motor, 1/4 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/4 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

3K771 50076

(0 reviews)

$92.31

+ $16.25 Shipping

3.
Dayton 6K030 Motor, 1/3 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/3 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

6K030 47822

(0 reviews)

$144.21

+ $17.55 Shipping

4.
Dayton 3K384 Motor, 1/3 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/3 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

3K384 80708

(0 reviews)

$137.71

+ $16.90 Shipping

5.
Century GF2014 Motor, Split Ph, 1/6 HP, 1725, 115V, 48, Open

$125.14

+ $13.65 Shipping

6.
Dayton 6K551 Motor, 1/6 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/6 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

6K551 51583

(0 reviews)

$112.85

+ $15.60 Shipping

7.
Dayton 5K416 Motor, 1/2 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/2 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

5K416 51273

(0 reviews)

$189.04

+ $20.15 Shipping

8.
Dayton 3K617 Motor, 3/4 HP, 1725 RPM, 115/208-230 V

Dayton

Motor, 3/4 HP, 1725 RPM, 115/208-230 V

3K617 47294

(0 reviews)

$269.69

+ $24.05 Shipping

9.
Century GF2024 Motor, Split Ph, 1/4 HP, 1725, 115V, 48, ODP

Century

Motor, Split Ph, 1/4 HP, 1725, 115V, 48, ODP

GF2024 84547

(0 reviews)

$124.65

+ $15.60 Shipping

10.
Dayton 4K252 Motor, 1/3 HP, 1725 RPM, 115/208-230 V

Dayton

Motor, 1/3 HP, 1725 RPM, 115/208-230 V

4K252 50571

(0 reviews)

$179.32

+ $16.90 Shipping

11.
Dayton 5K907 Motor, 1/4 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/4 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

5K907 48976

(0 reviews)

$138.33

+ $16.25 Shipping

12.
Dayton 3K371 Motor, 1/3, 1/9 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/3, 1/9 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

3K371 78961

(0 reviews)

$234.11

+ $19.50 Shipping

13.
Dayton 6K394 Motor, 1/2, 1/4 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/2, 1/4 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

6K394 80082

(0 reviews)

$300.28

+ $21.45 Shipping

14.
Dayton 6K426 Motor, 1/3, 1/6 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/3, 1/6 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

6K426 80672

(0 reviews)

$232.45

+ $19.50 Shipping

15.
Dayton 5K977 Motor, 1/4 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/4 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

5K977 80765

(0 reviews)

$126.33

+ $16.25 Shipping

16.
Century BF2054V1 Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725, 115/208-230V, 48Z

Century

Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725, 115/208-230V, 48Z

BF2054V1 81041

(0 reviews)

$262.49

+ $18.20 Shipping

17.
Dayton 3K613 Motor, 1/6 HP, 1725 RPM, 115/208-230 V

Dayton

Motor, 1/6 HP, 1725 RPM, 115/208-230 V

3K613 47055

(0 reviews)

$155.12

+ $16.25 Shipping

18.
Century BF2024 Motor, Sp Ph, 1/4 HP, 1725, 115/208-230V, 48

Century

Motor, Sp Ph, 1/4 HP, 1725, 115/208-230V, 48

BF2024 81568

(0 reviews)

$186.00

+ $16.25 Shipping

19.
Dayton 6K870 Motor, 1/4 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/4 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

6K870 84460

(0 reviews)

$163.18

+ $15.60 Shipping

20.
Century 925AL Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725/1140, 115V, 48, ODP

$238.29

+ $18.85 Shipping

21.
Century SGF2034V2 Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725/1140, 115, 56Z, ODP

Century

Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725/1140, 115, 56Z, ODP

SGF2034V2 80467

(0 reviews)

$251.49

+ $23.40 Shipping

22.
Century F391 Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725/1140, 115V, 56, ODP

$326.28

+ $26.00 Shipping

23.
Dayton 5K258 Motor, 1/2 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/2 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

5K258 83277

(0 reviews)

$194.26

+ $19.50 Shipping

24.
Century AR2054 Motor, Split Ph, 1/2 HP, 1725, 115V, 48, ODP

Century

Motor, Split Ph, 1/2 HP, 1725, 115V, 48, ODP

AR2054 85815

(0 reviews)

$171.58

+ $17.55 Shipping

25.
Dayton 4VAG1 Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 48Y

Dayton

Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 48Y

4VAG1 1325009

(0 reviews)

$295.07

+ $16.90 Shipping

26.
Century OS2014LA Motor, Split Ph, 1/6 HP, 1725, 115V, 48, Open

Century

Motor, Split Ph, 1/6 HP, 1725, 115V, 48, Open

OS2014LA 80701

(0 reviews)

$131.20

+ $14.30 Shipping

27.
Dayton 6K871 Motor, 1/3 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/3 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

6K871 80761

(0 reviews)

$176.47

+ $16.90 Shipping

28.
Century AR2034 Motor, Split Ph, 1/3 HP, 1725, 115V, 48, ODP

Century

Motor, Split Ph, 1/3 HP, 1725, 115V, 48, ODP

AR2034 81276

(0 reviews)

$155.69

+ $15.60 Shipping

29.
Dayton 6K425 Motor, 1/4, 1/8 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/4, 1/8 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

6K425 83530

(0 reviews)

$221.06

+ $18.20 Shipping

30.
Dayton 5K654 Motor, 1/3, 1/6 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 1/3, 1/6 HP, 1725/1140 RPM, 115 V

5K654 83533

(0 reviews)

$231.25

+ $19.50 Shipping

31.
Century OS2074 Motor, Split Ph, 3/4 HP, 1725, 115V, 56Z, Open

$249.30

+ $18.20 Shipping

32.
Century 927AL Motor, Split Ph, 1/4 HP, 1725/1140, 230V, 48

Century

Motor, Split Ph, 1/4 HP, 1725/1140, 230V, 48

927AL 1441035

(0 reviews)

$256.14

+ $18.20 Shipping

33.
Century RB2054DV2 Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725, 115/230V, 56, Open

Century

Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725, 115/230V, 56, Open

RB2054DV2 1441048

(0 reviews)

$247.10

+ $19.50 Shipping

34.
Century ARB2024L2 Motor, Sp Ph, 1/4 HP, 1725/1140, 115, 56Z, ODP

Century

Motor, Sp Ph, 1/4 HP, 1725/1140, 115, 56Z, ODP

ARB2024L2 1332216

(0 reviews)

$200.66

+ $22.10 Shipping

35.
Century ARB2034L2 Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 48

Century

Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 48

ARB2034L2 1332220

(0 reviews)

$187.70

+ $18.85 Shipping

36.
Dayton 4VAG2 Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725, 115/208-230V, 56

Dayton

Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725, 115/208-230V, 56

4VAG2 1325010

(0 reviews)

$287.71

+ $22.10 Shipping

37.
Century RB2054DV3 Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725, 115/230, 56Z, Open

Century

Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725, 115/230, 56Z, Open

RB2054DV3 1326504

(0 reviews)

$259.80

+ $19.50 Shipping

38.
Century 889A Motor, Split Ph, 1/3 HP, 1725, 115V, 48, ODP

$180.87

+ $16.25 Shipping

39.
Century BF2056D Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1140, 115/230V, 56, ODP

Century

Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1140, 115/230V, 56, ODP

BF2056D 83534

(0 reviews)

$475.86

+ $26.00 Shipping

40.
Dayton 6K857 Motor, 3/4 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

Dayton

Motor, 3/4 HP, Split Ph, 1725 RPM, 115 V

6K857 83693

(0 reviews)

$293.64

+ $22.10 Shipping

41.
Century BF2034 Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/230V, 48, Open

$213.12

+ $16.25 Shipping

42.
Century BF2034B Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 56Z

Century

Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 56Z

BF2034B 84827

(0 reviews)

$221.43

+ $16.90 Shipping

43.
Century SGF2034V3 Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725/850, 115V, 56Z, ODP

Century

Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725/850, 115V, 56Z, ODP

SGF2034V3 141780

(0 reviews)

$378.10

+ $24.70 Shipping

44.
Century F390 Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725/1140, 115V, 56, ODP

$348.03

+ $23.40 Shipping

45.
Century 927L Motor, Split Ph, 1/4 HP, 1725/1140, 115V, 48Z

$252.23

+ $18.85 Shipping

46.
Century SGF2054HL Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725/1140, 230V, 56, ODP

Century

Motor, Sp Ph, 1/2 HP, 1725/1140, 230V, 56, ODP

SGF2054HL 1443113

(0 reviews)

$347.55

+ $20.15 Shipping

47.
Century 807L Motor, Split Ph, 1/3 HP, 1725, 115V, 56Z, ODP

$188.69

+ $16.90 Shipping

48.
Century ARB2024L1 Motor, Sp Ph, 1/4 HP, 1725/1140, 115, 56Z, ODP

Century

Motor, Sp Ph, 1/4 HP, 1725/1140, 115, 56Z, ODP

ARB2024L1 1332215

(0 reviews)

$213.37

+ $22.10 Shipping

49.
Century ARB2026SLV1 Motor, Sp Ph, 1/4 HP, 1140, 115/208-230V, 48Y

Century

Motor, Sp Ph, 1/4 HP, 1140, 115/208-230V, 48Y

ARB2026SLV1 1332219

(0 reviews)

$259.08

+ $18.85 Shipping

50.
Century ARB2034L5 Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 56Z

Century

Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 56Z

ARB2034L5 1332221

(0 reviews)

$251.26

+ $22.10 Shipping

51.
Century BF2006L Motor, Split Ph, 1/8 HP, 1140, 115V, 48Z, ODP

Century

Motor, Split Ph, 1/8 HP, 1140, 115V, 48Z, ODP

BF2006L 1326503

(0 reviews)

$251.01

+ $17.55 Shipping