1.
Dayton 4YU34 Motor, PSC, 1/8 HP, 1550 RPM, 115V, 48Y, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/8 HP, 1550 RPM, 115V, 48Y, OAO

4YU34 138538

(0 reviews)

$202.09

+ $13.00 Shipping

2.
Dayton 5BE52 Motor, PSC, 1/4 HP, 1725 RPM, 115V, 48Z, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/4 HP, 1725 RPM, 115V, 48Z, OAO

5BE52 145092

(0 reviews)

$488.61

+ $16.90 Shipping

3.
Dayton 1AGF8 Motor, Sh Pole, 1/20 HP, 1550, 115V, 4.4, ODP

Dayton

Motor, Sh Pole, 1/20 HP, 1550, 115V, 4.4, ODP

1AGF8 410883

(0 reviews)

$169.35

+ $11.70 Shipping

4.
Century ARB2034L6 Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 48Y

Century

Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 48Y

ARB2034L6 586421

(0 reviews)

$299.15

+ $18.85 Shipping

5.
Century F352V1 Motor, Split Ph, 1/2 HP, 1725, 115V, 56, TEAO

Century

Motor, Split Ph, 1/2 HP, 1725, 115V, 56, TEAO

F352V1 135792

(0 reviews)

$255.89

+ $23.40 Shipping

6.
Century ARB2034L4 Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 56Z

Century

Motor, Sp Ph, 1/3 HP, 1725, 115/208-230V, 56Z

ARB2034L4 1326505

(0 reviews)

$208.24

+ $22.10 Shipping

7.
Century ARB2024L3 Motor, Sp Ph, 1/4 HP, 1725, 115/208-230V, 48Y

Century

Motor, Sp Ph, 1/4 HP, 1725, 115/208-230V, 48Y

ARB2024L3 1320407

(0 reviews)

$158.13

+ $16.90 Shipping

8.
Dayton 3LU77 Motor, 1/3hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1/3hp, D/D Blower

3LU77 85636

(0 reviews)

$167.45

+ $15.60 Shipping

9.
Dayton 1AGF9 Motor, PSC, 1/8 HP, 1550 RPM, 115V, 48Y, TENV

Dayton

Motor, PSC, 1/8 HP, 1550 RPM, 115V, 48Y, TENV

1AGF9 355622

(0 reviews)

$183.11

+ $14.30 Shipping

10.
Century F394 Motor, Split Ph, 1/3 HP, 1725, 115V, 56CZ, ODP

$231.45

+ $15.60 Shipping

11.
Century 9714 Motor, PSC, 1/6 HP, 1625 RPM, 115V, 42Y, OAO

$228.28

+ $13.65 Shipping

12.
Dayton 5BE54 Motor, PSC, 1/2 HP, 1725, 115/230V, 48Z, ODP

Dayton

Motor, PSC, 1/2 HP, 1725, 115/230V, 48Z, ODP

5BE54 145307

(0 reviews)

$444.02

+ $20.80 Shipping

13.
Century FDL1074 Motor, PSC, 3/4 HP, 1625 RPM, 115V, 48Y, OAO

Century

Motor, PSC, 3/4 HP, 1625 RPM, 115V, 48Y, OAO

FDL1074 136354

(0 reviews)

$275.94

+ $19.50 Shipping

14.
Century ARB2034L1 Motor, Split Ph, 1/3 HP, 1725, 115V, 56Z, TEAO

Century

Motor, Split Ph, 1/3 HP, 1725, 115V, 56Z, TEAO

ARB2034L1 1443106

(0 reviews)

$294.27

+ $25.35 Shipping

15.
Century 593 Mtr, Sh Pole, 1/6 HP, 1550, 208-230V, 42Y, OAO

$176.46

+ $13.65 Shipping

16.
Century RF4401 Mtr, Sh Pole, 1/10 HP, 1550, 115/208-230, 42Y

$181.10

+ $13.65 Shipping

17.
Century 9640 Motor, Sh Pole, 1/6 HP, 1550, 115V, 42Y, OAO

$163.27

+ $13.65 Shipping

18.
Century ARB2034M Motor, Split Ph, 1/3 HP, 1725, 115V, 56Z, TEAO

Century

Motor, Split Ph, 1/3 HP, 1725, 115V, 56Z, TEAO

ARB2034M 141023

(0 reviews)

$218.02

+ $24.05 Shipping

19.
Dayton 4YU40 Motor, 3 Ph, 2 HP, 1725, 208-230/460, 56H, ODP

$440.93

+ $28.60 Shipping

20.
Century FDL1024 Motor, PSC, 1/4 HP, 1625 RPM, 115V, 48Y, OAO

Century

Motor, PSC, 1/4 HP, 1625 RPM, 115V, 48Y, OAO

FDL1024 141788

(0 reviews)

$214.59

+ $14.95 Shipping

21.
Dayton 7E674 Motor, PSC, 3/4hp, 1625/3, 208-230, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 3/4hp, 1625/3, 208-230, Ring/Stud

7E674 141797

(0 reviews)

$227.94

+ $20.15 Shipping

22.
Century FD1054 Motor, PSC, 1/2 HP, 1625, 208-230V, 48Y, OAO

Century

Motor, PSC, 1/2 HP, 1625, 208-230V, 48Y, OAO

FD1054 142114

(0 reviews)

$251.49

+ $17.55 Shipping

23.
Century FD1074 Motor, PSC, 3/4 HP, 1625, 208-230V, 48Y, OAO

Century

Motor, PSC, 3/4 HP, 1625, 208-230V, 48Y, OAO

FD1074 142215

(0 reviews)

$266.40

+ $18.85 Shipping

24.
Century 9708 Motor, PSC, 1/10 HP, 1625 RPM, 115V, 42Y, OAO

$205.05

+ $11.70 Shipping

25.
Dayton 4YU39 Mtr, 3 Ph, 1.5 HP, 1725, 208-230/460, 56H, ODP

$415.55

+ $26.65 Shipping

26.
Dayton 4YU29 Motor, PSC, 3/4 HP, 1725, 115/230V, 48Z, OAO

Dayton

Motor, PSC, 3/4 HP, 1725, 115/230V, 48Z, OAO

4YU29 145478

(0 reviews)

$343.45

+ $22.75 Shipping

27.
Century F262 Motor, Split Ph, 1/3 HP, 1725, 115V, 56CZ, ODP

$382.74

+ $21.45 Shipping

28.
Century F263 Motor, Split Ph, 1/2 HP, 1725, 115V, 56CZ, ODP

$440.91

+ $25.35 Shipping

29.
Century 612A Mtr, Sh Pole, 1/15 HP, 1550, 115/208-230, 42Y

$175.72

+ $11.70 Shipping

30.
Century ARB2024M Motor, Split Ph, 1/4 HP, 1725, 115V, 56Z, TEAO

Century

Motor, Split Ph, 1/4 HP, 1725, 115V, 56Z, TEAO

ARB2024M 139864

(0 reviews)

$188.19

+ $18.85 Shipping

31.
Century ARB2034L3 Motor, Split Ph, 1/3 HP, 1725, 115V, 56Z, TEAO

Century

Motor, Split Ph, 1/3 HP, 1725, 115V, 56Z, TEAO

ARB2034L3 1441037

(0 reviews)

$308.19

+ $25.35 Shipping

32.
Century ARB2054L4 Mtr, Sp Ph, 1/2hp, 1725, 115/208-230, 56, TEAO

Century

Mtr, Sp Ph, 1/2hp, 1725, 115/208-230, 56, TEAO

ARB2054L4 1441040

(0 reviews)

$259.56

+ $22.10 Shipping

33.
Century 9699 Mtr, PSC, 1/6 HP, 1550, 115/208-230V, 48Y, OAO

$168.64

+ $13.00 Shipping

34.
Dayton 4HZ63 Motor, PSC, 1/2 HP, 1650, 115/230V, 48Y, OAO

Dayton

Motor, PSC, 1/2 HP, 1650, 115/230V, 48Y, OAO

4HZ63 141210

(0 reviews)

$413.90

+ $18.20 Shipping

35.
Dayton 7E673 Motor, PSC, 3/4hp, 1625/3, 115, Ring/Std/Hole

Dayton

Motor, PSC, 3/4hp, 1625/3, 115, Ring/Std/Hole

7E673 141747

(0 reviews)

$237.19

+ $20.15 Shipping

36.
Dayton 3LU85 Motor, 3/4hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 3/4hp, D/D Blower

3LU85 141983

(0 reviews)

$215.13

+ $18.85 Shipping

37.
Century 9712 Motor, PSC, 1/8 HP, 1625 RPM, 115V, 42Y, OAO

$221.43

+ $12.35 Shipping

38.
Dayton 4YU30 Mtr, Cap St, 1 HP, 1725, 115/208-230V, 56, ODP

$493.35

+ $26.00 Shipping

39.
Dayton 5BE58 Mtr, Cap St, 1 HP, 1725, 115/208-230, 56Z, ODP

$639.93

+ $24.70 Shipping

40.
Dayton 4YU31 Motor, Cap St, 1.5 HP, 1725, 115/208-230, 56H

Dayton

Motor, Cap St, 1.5 HP, 1725, 115/208-230, 56H

4YU31 144879

(0 reviews)

$611.95

+ $31.85 Shipping

41.
Dayton 7E669 Motor, PSC, 1/2hp, 1625/3, 208-230, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1/2hp, 1625/3, 208-230, Ring/Stud

7E669 145116

(0 reviews)

$215.84

+ $18.20 Shipping

42.
Dayton 4YU38 Motor, 3 Ph, 1 HP, 1725, 208-230/460V, 56, ODP

Dayton

Motor, 3 Ph, 1 HP, 1725, 208-230/460V, 56, ODP

4YU38 145429

(0 reviews)

$370.01

+ $21.45 Shipping

43.
Dayton 7E678 Motor, PSC, 1hp, 1625/3, 115v, Ring/Stud/Hole

Dayton

Motor, PSC, 1hp, 1625/3, 115v, Ring/Stud/Hole

7E678 135755

(0 reviews)

$262.81

+ $22.75 Shipping

44.
Century 9710 Motor, PSC, 1/10 HP, 1625, 208-230V, 42Y, OAO

$218.02

+ $11.70 Shipping

45.
Century 9645 Motor, PSC, 1/6 HP, 1625, 208-230V, 48Y, OAO

$208.48

+ $13.00 Shipping

46.
Century FD1034 Motor, PSC, 1/3 HP, 1625, 208-230V, 48Y, OAO

Century

Motor, PSC, 1/3 HP, 1625, 208-230V, 48Y, OAO

FD1034 137359

(0 reviews)

$231.21

+ $15.60 Shipping

47.
Century 9718 Motor, PSC, 1/4 HP, 1625, 208-230V, 42Y, OAO

$241.72

+ $13.00 Shipping

48.
Dayton 3LU89 Motor, 1hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1hp, D/D Blower

3LU89 138673

(0 reviews)

$240.74

+ $22.10 Shipping

49.
Dayton 7E679 Motor, PSC, 1 HP, 1625/3, 208-230v, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1 HP, 1625/3, 208-230v, Ring/Stud

7E679 139350

(0 reviews)

$263.99

+ $21.45 Shipping

50.
Dayton 3LU82 Motor, 1/2hp, D/D Blower

Dayton

Motor, 1/2hp, D/D Blower

3LU82 139977

(0 reviews)

$193.79

+ $17.55 Shipping

51.
Century F392 Motor, Split Ph, 1/4 HP, 1725, 115V, 56CZ, ODP

$205.55

+ $14.95 Shipping

52.
Century ARB2054L1 Motor, Split Ph, 1/2 HP, 1725, 115V, 56, TEAO

Century

Motor, Split Ph, 1/2 HP, 1725, 115V, 56, TEAO

ARB2054L1 1441038

(0 reviews)

$357.32

+ $26.65 Shipping

53.
Century ARB2054L2 Motor, Split Ph, 1/2 HP, 1725, 115V, 56, TEAO

Century

Motor, Split Ph, 1/2 HP, 1725, 115V, 56, TEAO

ARB2054L2 1441039

(0 reviews)

$348.52

+ $26.65 Shipping

54.
Century ARB2014L Motor, Sp Ph, 1/6 HP, 1725, 115/208-230V, 48Y

Century

Motor, Sp Ph, 1/6 HP, 1725, 115/208-230V, 48Y

ARB2014L 1443105

(0 reviews)

$161.55

+ $16.25 Shipping

55.
Century F393L Motor, Split Ph, 1/4 HP, 1725, 115V, 56CZ, ODP

$262.49

+ $18.20 Shipping

56.
Century ARB2024ML Motor, Split Ph, 1/4 HP, 1725, 115V, 56Z, TEAO

Century

Motor, Split Ph, 1/4 HP, 1725, 115V, 56Z, TEAO

ARB2024ML 1326502

(0 reviews)

$191.37

+ $18.20 Shipping

57.
Century OCP0250 Motor, PSC, 1/4 HP, 1625 RPM, 230V, 42Y, OAO

Century

Motor, PSC, 1/4 HP, 1625 RPM, 230V, 42Y, OAO

OCP0250 1939991

(0 reviews)

$341.15

+ $14.30 Shipping

58.
Century 9700 Mtr, PSC, 1/4 HP, 1550, 115/208-230V, 48Y, OAO

$189.91

+ $13.65 Shipping

59.
Dayton 7E664 Motor, PSC, 1/3hp, 1625/3, 208-230, Ring/Stud

Dayton

Motor, PSC, 1/3hp, 1625/3, 208-230, Ring/Stud

7E664 144920

(0 reviews)

$201.61

+ $16.25 Shipping